Logo ICP
Logo ICP

Registrace

¨

Osobní údaje

Jméno a příjmení vyplňte latinkou tak, jak je uvedeno v povolení k pobytu nebo cestovním pasu.

Formát data: DD-MM-YYYY

Pobyt v České republice

Držitel dočasné ochrany, který nemá cestovní pas, vyplní číslo občanského průkazu nebo vízového štítku.

Vložte scan nebo fotografie obou stran povolení k pobytu (pobytové karty).
Vložte scan nebo fotografii první stránky cestovního pasu (kde je fotografie) a scan nebo fotografii dalšího dokladu (vízum, překlenovací štítek + potvrzení o podání žádosti).

Vložte scan nebo fotografii dokladu s uvedeným číslem.

Maximální velikost nahrávaného souboru je 17MB. Podporované formáty: .jpg, .jpeg, .png, .pdf

Registrovaná adresa v ČR

Kontaktní údaje

Doplňující informace

Viz. email s linkem na registraci

Zákonný zástupce

Formát data: DD-MM-YYYY

Pobyt v České republice

Držitel dočasné ochrany, který nemá cestovní pas, vyplní číslo občanského průkazu nebo vízového štítku.

Vložte scan nebo fotografie obou stran povolení k pobytu (pobytové karty).
Vložte scan nebo fotografii první stránky cestovního pasu (kde je fotografie) a scan nebo fotografii dalšího dokladu (vízum, překlenovací štítek + potvrzení o podání žádosti).

Vložte scan nebo fotografii dokladu s uvedeným číslem.

Maximální velikost nahrávaného souboru je 17MB. Podporované formáty: .jpg, .jpeg, .png, .pdf

Registrovaná adresa v ČR

Kontaktní údaje

Souhlasy

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou poskytovány dobrovolně a jsou úplné a pravdivé k datu vyplnění online formuláře. Dále prohlašuji, že adresa, kterou jsem uvedl/a je totožná s adresou, na které jsem registrován/a Ministerstvem vnitra ČR.

V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jsou osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, země původu, čísl o dokladu, typ pobytu v ČR, adresa pobytu v ČR) shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF). Tyto údaje budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tyto údaje mohou být kontrolovány pracovníky implementační struktury uvedených programů nebo osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, ID datové schránky: 6bnaawp, je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů podpořených z OP AMIF oprávněno zpracovávat v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky. Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/web-dalsi-dokumenty-dalsi-dokumenty.aspx Realizátor projektu podpořeného z OP AMIF je oprávněn zpracovávat uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem (tj. Ministerstvem vnitra) v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že budu využívat službu sociálního nebo právního poradenství, dám tímto souhlas s tím, že s mými osobními i citlivými údaji mohou nakládat pracovníci v přímé péči ICP, a to za účelem řešení mé životní situace. Moje osobní údaje zpracovává ICP pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu následujících 10 let od 1. ledna roku následujícího po skončení projektu. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a v souladu s GDPR řádně informován/a o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou moje osobní a citlivé údaje zpracovány, kým a jakým způsobem budou zpracovávány a komu mohou být zpřístupněny a souhlasím se způsobem jejich zpracování.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zapojením do projektu „Integrační centrum Praha X.“ reg. č. CZ.12.01.02/00/23_008/0000007, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky a se zajištěním služeb dle klíčových aktivit projektu.